Friesland College Friesland College Friesland College

Toelating

Op deze pagina komen de volgende onderwerpen aan bod:

De intake

Numerus fixus

Eisen

Ook belangrijk te weten

Recht op toelating
Vanaf studiejaar 2018-2019 geldt dat jij als aankomend mbo-student recht op toelating kan hebben tot de door jou gekozen opleiding. Om gebruik te maken van dit recht moet je wel aan twee voorwaarden voldoen: je moet aan alle (voor)opleidingseisen voor de opleiding voldoen en je moet meedoen aan alle voor jouw opleiding georganiseerde intakeactiviteiten.

Aanmelden
Tijdens jouw laatste jaar op het voortgezet onderwijs ga je onderzoeken welke vervolgopleiding je wilt doen en bij welke school je dat wilt doen. Als je een keuze hebt gemaakt, meld je je aan. Als je voor het Friesland College kiest, willen wij graag dat je je vóór 1 april aanmeldt. Dit kan je doen door het aanmeldformulier op de website in te vullen. Je krijgt automatisch bericht voor de intake, dit gebeurt meestal binnen twee weken na jouw aanmelding.  

De intake

Intakeactiviteiten

Het Friesland College vindt het belangrijk dat als jij je voor een opleiding wilt inschrijven, we je daar een goed beeld van geven. Bijvoorbeeld dat je weet welk programma je gaat volgen en hoe de praktijk van jouw toekomstige beroep eruitziet. Op deze manier vergroten we de kans dat je uiteindelijk kiest voor een opleiding die echt bij je pas.

Om al deze redenen organiseren wij intakeactiviteiten, die wij tegelijkertijd zien als start van onze begeleiding op de door jou gekozen opleiding.

Bij de intake moet je in ieder geval meenemen:

 • je burgerservicenummer (BSN)
 • een kopie identiteitsbewijs 
 • je (voorlopige) cijferlijst
 • het inschrijfformulier van het Friesland College, dat is meegestuurd bij de uitnodiging voor de intake. Ben je onder de 18 jaar, dan moet het ondertekend zijn door je ouders/verzorgers.  

Opmerking: maak je voor of tijdens de intakeprocedure een andere opleidingskeuze, laat het ons dan even weten!

Intakeprocedure
Elke opleiding van het Friesland College heeft een eigen intakeprocedure. Tijdens deze procedure kijken we onder meer naar je eindexamenpakket en of je over bepaalde capaciteiten beschikt. Dat doen we soms aan de hand van activiteiten waaraan je moet meedoen om toegelaten te worden, de hierboven genoemde intakeactiviteiten.

Weten welke intakeactiviteiten het Friesland College zoal organiseert? Check dan de informatie hierover bij de opleiding(srichting)en van je keuze.

Let op!
Als je niet deelneemt aan de intakeactiviteiten bij de door jou gekozen opleiding, dan loop je de kans het recht op toelating te verspelen. Dat kan betekenen dat je je moet aanmelden voor een andere opleiding. Ingeval je niet aan alle voorwaarden voldoet, dan begeleidt het Friesland College je bij het eventueel zoeken van een andere opleiding.

----

Opmerking
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat door omstandigheden niet kan deelnemen aan een intakeactiviteit. Is dat het geval, meld dit dan bij tijdig bij de opleiding van je keuze. Doe je dit niet, dan gaan wij er vanuit dat je geen interesse meer hebt voor deze opleiding.

----

Numerus fixus

Numerus fixus, wat is dat?
Het Friesland College kent ook een aantal zogeheten  ‘numerus fixus’ opleidingen. Dit zijn opleidingen waarvoor maar een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar is. Voor toelating stellen we vaak aanvullende eisen.

De volgende Friesland College-opleidingen kennen een numerus fixus:

Aanmelddatum
Bij een numerus fixus opleiding is het van belang dat je je vóór 1 april aanmeldt. Zijn er bijvoorbeeld veel aanmeldingen, dan vindt er een loting plaats: er is immers maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Heb jij je voor een numerus fixus opleiding aangemeld, dan hoor je binnen 10 werkdagen na 1 april van ons of je bent ingeloot of op de wachtlijst bent geplaatst.

Hoeveel plekken een numerus fixus opleiding heeft en hoe we de loting uitvoeren vind je op deze site bij de desbetreffende opleiding. Belangrijk: meld jij je ná 1 april aan, dan plaatsen we jou op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst.

Weten welke intakeprocedure de opleiding van je keuze kent? Zien of je gekozen hebt voor een numerus fixus opleiding? Meer weten over toelating tot opleidingen? Kijk op deze site bij de opleiding van je keuze!

Heb je toch nog vragen? Bel dan beslist even met ons Adviescentrum.

Loting
Als na de intake sprake is van overschrijding van het maximum van 30 studenten, dan laten we onder de aspirant-studenten die een aan alle toelatingseisen voldoen, een onafhankelijk loting uitvoeren. De loting vindt plaats zodra alle studenten die zich voor 1 april aanmeldden de intake hebben doorlopen. 

Na de loting brengen we alle studenten die mee hebben geloot en hun ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte. 

De studenten die zijn uitgeloot (niet ingeloot) plaatsen we op een wachtlijst, waarbij de volgorde van loting bepalend is voor plaatsing. We brengen alle studenten schriftelijk op de hoogte van dit volgnummer. Wanneer een ingelote student uitvalt, wordt de eerstvolgende op de wachtlijst van de betreffende opleiding alsnog toegelaten. De student informeren we hierover zo spoedig mogelijk.

Studenten die zich ná 1 april hebben aangemeld, krijgen een volgnummer in volgorde van aanmelding aansluitend op het laatste nummer van de wachtlijst na loting.  

 

Eisen

Toelatingseisen
Voor elk mbo-niveau gelden andere toelatingseisen. Je moet aan die eisen voldoen als je een mbo-opleiding wilt volgen. Als je weet welk mbo-niveau jouw opleiding heeft, dan kun je hieronder bekijken welke toelatingseisen daarbij horen.

Vereiste vooropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs

Niveau

Vooropleidingseis huidige regelgeving

Entreeopleiding

Je voldoet niet aan de vooropleidingseisen van mbo-niveau 2, 3 of 4 en bent op 1 augustus van dat jaar minimaal 16 jaar of hebt aan het einde van het lopende studiejaar ten minste twaalf volledige schooljaren onderwijs gevolgd.

Niveau 2

Je kunt een mbo-opleiding op niveau 2 volgen als je aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een diploma van een entreeopleiding
 • Of je hebt een diploma van een mbo-opleiding niveau 2.
 • Of je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Of je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van het havo of vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs kan je decaan je geven.
 • Of je hebt een diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Niveau 3 of niveau 4

Om een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 te kunnen doen, moet je voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden: 

 • Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Of je hebt een diploma van een mbo-opleiding niveau 2 of niveau 3.
 • Of je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van het havo of vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs kan je decaan je geven.
 • Of je hebt een diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Specialistenopleiding niveau 4

Wil je een specialistenopleiding op niveau 4 volgen? Dan heb je een diploma van de opleiding op niveau 3 voor hetzelfde beroep of dezelfde richting nodig.


Nadere vooropleidingseis en aanvullende eisen
Aanvullend op de vooropleidingseis stellen we soms ook een ‘nadere vooropleidingseis’. Daaronder verstaan we de eis dat een bepaald vak onderdeel was van je eindexamenpakket. Bij technische opleidingen bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde of scheikunde.

Ook kan het Friesland College zogenaamde aanvullende eisen van je vragen. Bijvoorbeeld creatieve of artistieke aanleg als je een theateropleiding wilt doen.
Of er eventuele extra voorwaarden gelden voor toelating kun je op de site vinden bij de opleiding van jouw keuze. Is dat het geval, dan geven we aan hoe we deze vaardigheden bij je toetsen. Voorbeeld: een auditie of een sporttest.

Vragen?

Heb je vragen over de toelatingseisen, neem dan contact met ons op.


Ook belangrijk te weten

Studiekeuzeadvies en loopbaangesprekken
Twijfel je na de intakeactiviteiten over je opleidingskeuze, dan kun je een studiekeuzeadvies aanvragen. Dit kun je doen via onze website. Weet wel: het is een advies, jijzelf bent degene die de uiteindelijke opleidingskeuze maakt!

Heb je niet deelgenomen aan de intakeactiviteiten, dan kun je niet een studiekeuzeadvies maar wel een loopbaanadviesgesprek aanvragen bij het Adviescentrum. Tijdens dit gesprek ga je met een loopbaanadviseur op zoek naar een bij jou passende opleiding. Heb je wel deelgenomen aan de intakeactiviteiten, dan kun je overigens ook altijd een loopbaanadviesgesprek aanvragen bij het Adviescentrum.

Uitzonderingen op het toelatingsrecht
Er is een aantal redenen waardoor je geen recht zou kunnen hebben op toelating tot de door jou gekozen opleiding. We zetten ze even op een rij voor je:

 • je voldoet niet aan de vooropleidingseisen of aan de nadere vooropleidings- of aanvullende eis of je hebt niet deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteiten van de opleiding
 • je bent niet-kwalificatieplichtig meer en hebt voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies gekregen
 • je hebt zes zogeheten verblijfsjaren in het mbo gehad en geen diploma behaald
 • je zou voor jezelf of voor anderen een gevaar kunnen zijn in het beroep waarvoor je wordt opgeleid of in de praktische voorbereiding op het beroep.

Toelatingsonderzoek
Wanneer je je voor een opleiding hebt aangemeld zonder het vereiste diploma, kan een onderwijsdirecteur van het Friesland College besluiten een toelatingsonderzoek uit te voeren om te kijken of je geschikt ben voor de gekozen opleiding.

Het toelatingsonderzoek is echter niet bedoeld voor jongeren die zijn gezakt voor hun vmbo-examen, maar wel voor:

 • 21-plussers die drie jaar geen onderwijs hebben gevolgd (zij-instromers, tweedekansers, bbl’ers);
 • instromers uit het voortgezet special onderwijs;
 • havo-uitstromers zonder overgangsbewijs van leerjaar 3 naar 4;
 • ongediplomeerde ‘switchers’ uit ander regionale opleidingscentra.

Extra ondersteuning en het passend onderwijs
Het Friesland College heeft oog voor iedere student. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn talent ontwikkelt en zijn passie weet te vinden.

Soms heb je tijdens je opleiding extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat het even niet zo loopt als zou moeten of omdat je veel achterstand hebt in je opleiding. Weet dan dat je voor allerlei ondersteuningsvragen binnen het Friesland College terechtkunt bij je coach en bij onze contactpersoon studentenzorg. Zij kunnen je helpen of informeren over extra ondersteuning, waarbij niet de handicap of de belemmering centraal, maar de onderwijsbegeleidingsvraag.

Weet jij bij je aanmelding dat je extra hulp en/of ondersteuning nodig hebt, dan is het handig dat je direct bij het intakegesprek aangeeft. Jouw opleiding onderzoekt dan direct de mogelijkheid tot ondersteuning en in eventuele aanpassingen.