Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden voor diensten van het Friesland College voor (werkgevers van) particuliere studenten.

Artikel 1. Geldigheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het Friesland College, waarbij sprake is van een individuele instroom in een zogenaamde bestaande groep, persoonlijke (maatwerk)trajecten en groepstraject(en) voor deelnemers van één bedrijf en in company-trajecten.
 2. Aanbiedingen/offertes zijn gedurende een periode van 3 maanden na dagtekening van de aanbieding/offerte geldig. Het Friesland College is bevoegd haar aanbieding/offerte gedurende die termijn te herroepen. De toezending van catalogi, prijslijsten, brochures en andere gegevens kunnen niet worden beschouwd als een onherroepelijk aanbod. Voorts zijn de daarin vermelde gegevens niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk door het Friesland College schriftelijk is bevestigd.
 3. Wijzigingen en/of aanvullingen geschieden slechts schriftelijk.

Artikel 2. Begrippen

Het Friesland College: de Stichting voor algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 41004351.

Student: dit betreft de particuliere partij/student met wie het Friesland College een overeenkomst heeft gesloten waarbij aan hem/haar een cursus of opleiding wordt aangeboden, dan wel de partij die het Friesland College opdracht heeft gegeven een cursus of opleiding aan te bieden aan een derde.

Opdrachtgever:  de persoon, de onderneming of de instelling waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van diensten door het Friesland College.

Opleiding/cursus: trajecten in het kader van leven lang ontwikkelen welke geen betrekking hebben op de Wet educatie en beroepsonderwijs (web) en waarvoor het Friesland College geen Rijksbekostiging ontvangt.

Artikel 3. Annulering

Onder annulering wordt verstaan de mogelijkheid voor de student/opdrachtgever om, zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van het Friesland College, de overeenkomst te ontbinden. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden door de student/opdrachtgever, geadresseerd aan de studentenadministratie van het Friesland College, postbus 45, 8900 AA te Leeuwarden.

 1. Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus/opleiding wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat kosten in rekening zullen worden gebracht bij de student.
 2. Bij annulering 1 maand tot 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding wordt 15% van het totale lesgeld in rekening gebracht.
 3. Bij annulering 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding wordt 30% van het totale lesgeld in rekening gebracht.
 4. Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding dient het volledige lesgeld betaald te worden.

In overleg met en na toestemming van het Friesland College kan de student zich door een ander laten vertegenwoordigen.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid en verwerking persoonsgegevens

 1. De persoonlijke gegevens van de student/opdrachtgever worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.
 2. Het Friesland College verwerkt de persoonsgegevens van de student in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Informatiebeveiliging en privacy beleid van het Friesland College, waaronder het privacyreglement studenten. De student/opdrachtgever verklaart door het aangaan van het traject, op de hoogte en akkoord zijn met de verwerking van die gegevens door het Friesland College.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden (werkgevers van) particuliere studenten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, is de debiteur van rechtswege, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim, en heeft het Friesland College het recht de debiteur vanaf de dag dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden de wettelijke rente, of indien het een handelstransactie als bedoeld in artikel 6:119a BW betreft, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, onverminderd de verder aan het Friesland College toekomende rechten.
 2. Onverminderd vorenstaande is de debiteur aan het Friesland College verschuldigd alle kosten, die het Friesland College maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekeringen van haar rechten, de buitengerechtelijke en gerechtelijke daaronder begrepen.
 3. Met het bij aanmelding vermelden van een betalende partij anders dan de student, is de student niet automatisch gevrijwaard van de betalingsverplichting. Indien de debiteur niet overgaat tot betaling, is het Friesland College gerechtigd de student als nieuwe debiteur aan te wijzen. Indien de student ook niet aan de betalingsverplichting kan voldoen is het Friesland College gerechtigd de student de toegang tot de opleiding (definitief) te ontzeggen.

Artikel 6. Prijzen

Tussentijds optredende, kostprijs verhogende c.q. kostprijs verlagende factoren (zoals, maar niet beperkt tot, inkoopprijzen, lonen, belastingen, subsidies en lasten) waarvan eventueel sprake is na de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen door het Friesland College worden doorberekend aan de student/opdrachtgever. Eventuele kostprijsverhogingen c.q. -verlagingen worden niet aan de student/opdrachtgever doorberekend indien de student/opdrachtgever het gehele, meerjarige scholingstraject in één keer betaalt.

Artikel 7. Slotbepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast, tenzij de niet-verbindende bepaling het wezen van de overeenkomst betreft en het onaangetast blijven van (een deel van) de overige bepalingen voor een der partijen op dusdanige bezwaren stuit dat de redelijkheid en billijkheid gebieden dat (dat deel van) de overige artikelen eveneens niet-verbindend zijn. Partijen zullen in beide gevallen in gezamenlijk overleg en in de geest van de overeenkomst de overeenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.
 2. Op alle tussen het Friesland College en student/opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.