Onze gebouwen zijn door de situatie rondom Corona gesloten. Daarom worden intakegesprekken en aanmeldingen telefonisch behandeld. Na aanmelden word je z.s.m. gebeld.

FAQ > Aanpak Corona MBO Raad >
Friesland College Friesland College Friesland College

Friesland College. Waar leren werkt.

Van zorg tot techniek, van sport tot horeca. Het Friesland College heeft een breed aanbod opleidingen in huis. Ook voor volwassenen. Maar wat ons echt onderscheidt, is dat we ons onderwijs net even een tikje anders verzorgen. Dat noemen we praktijkgestuurd.

Opleiden bij ons begint dan ook in de praktijk. Wij stimuleren initiatief en kweken nieuwsgierigheid bij al onze studenten. En raken enthousiast als hen dat aanzet tot samenwerken, zelf nadenken en beslissingen nemen.

Dat werpt vruchten af. Onze studenten kunnen opgedane kennis vaak al toepassen tijdens hun beroepspraktijkvorming. Bovendien weten ze zich met hun diploma positief te manifesteren op de arbeidsmarkt en tijdens hun vervolgstudie op het hbo.

Van onze medewerkers verwachten we dat ze hier een steentje aan bijdragen. Ook als ze niet direct actief zijn in het onderwijs. In onze snel veranderende wereld bieden wij plek aan ondernemende en innovatief ingestelde collega’s met verbindende kwaliteiten.

Dat zij openstaan voor feedback, resultaatgericht zijn en in teamverband kunnen opereren, vinden wij een vanzelfsprekendheid. Iets voor jou? Dan ga jij je snel thuis voelen bij het Friesland College!

Voor het Friesland College komt Heeredwinger Advies graag in contact met gekwalificeerde kandidaten voor de positie van

Directeur Techniek & Technologie

22-5-2020

Het Friesland College: de organisatie en de ontwikkelingen
Het Friesland College (FC) is een regionaal opleidingen centrum en biedt modern middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Meer dan 10.000 studenten hebben voor hun ontwikkeling gekozen voor het FC. Zij worden begeleid door ongeveer 1100 medewerkers. De opleidingsmogelijkheden zijn legio; van zorg tot techniek, van sport tot horeca. Het FC telt twee hoofdlocaties, in Leeuwarden en Heerenveen. Daarnaast bevinden zich in de gehele provincie meerdere locaties waar les en praktijkonderwijs gegeven wordt. De kern van de organisatie wordt gevormd door zes scholen:

 • CIOS, school voor Sport & Bewegen
 • D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk
 • School voor Commercie & Dienstverlening
 • School voor Techniek & Technologie
 • School voor Zorg, Service & Welzijn
 • FC Extra, school voor Volwasseneneducatie

Elke school wordt geleid door een directeur die de verschillende onderwijsteams aanstuurt. De directeuren rapporteren aan het College van Bestuur bestaande uit een lid en een voorzitter. De scholen werken vanuit partnerschap met de ondersteuning samen, waarbij de ondersteuning door drie directeuren wordt aangestuurd (denk aan thema’s als facilitair, huisvesting, financiën ICT, studentenadministratie, Marketing, Communicatie en Online, , Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie, HRM, Opleidingsschool en professionalisering). Verder zijn er teamcoaches geïntroduceerd die zorg dragen voor het goed verlopen van de processen binnen teams, passend bij de beweging die het Friesland College maakt naar meer zelforganisatie en het vergroten van de professionele ruimte bij de teams. De teamcoaches worden aangestuurd door een van de directeuren Ondersteuning en zijn geen hiërarchisch leidinggevenden van het team.

De beweging naar meer zelforganisatie is ingezet omdat de snelle veranderingen om ons heen vragen om ruimte in teams, zodat zij daar snel en passend op kunnen reageren. Dit kan doordat het team zelf richting geeft, wat ook bevorderlijk is voor het werkplezier. En bovenal kan het Friesland College op deze manier de studenten nog beter coachen en opleiden in hun praktijkgestuurde scholingstraject.

In proces naar meer zelforganisatie past geen blauwdruk vooraf. Zelforganisatie impliceert juist dat er ruimte wordt geboden aan teams om zelf invulling te (gaan) geven aan het bereiken van resultaten. De kaders hiervoor worden zoveel mogelijk bottom-up bepaald. Het FC realiseert zich dat deze benadering flexibiliteit, commitment en vertrouwen vraagt van iedere medewerker. Werken vanuit een team om resultaten te bereiken betekent onderlinge afhankelijkheid en dat vraagt om de teamdialoog op het gebied van normen en waarden, fouten mogen maken, het aanspreken van elkaar en het afleggen van teamverantwoording aan een directeur.

Het FC wil met deze organisatieverandering nog beter aansluiten bij de noodzaak van bedrijven en instellingen om vakbekwame mensen in huis te hebben die kennis hebben van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Al een aantal jaren hanteert het FC de onderwijsvisie van het praktijkgestuurd leren (PGL). Een succesvol concept waarbij studenten door docenten in de bedrijven en instellingen worden opgeleid en kennis nemen van de laatste ontwikkelingen en innovaties.

“Echt leren begint met ervaren. Dan ontwikkel je je maximaal, in je vakgebied en als mens”.
(Koersplan 2019 – 2022. Waar leren werkt)

Het PGL sluit naadloos aan bij de maatschappelijke noodzaak van een leven lang ontwikkelen (LLO), dat door het FC nadrukkelijk wordt omarmd. Samenwerken is het sleutelwoord. Met bedrijven en instellingen om maatwerk te leveren, met andere roc’s -in het bijzonder met de Friese Poort- om elkaar te versterken, en met de overheden om bij te dragen aan de economische ontwikkeling van de regio.

Het Friesland College: Techniek & Technologie
De school voor Techniek & Technologie (T&T) telt bijna 1900 studenten en 120 medewerkers en biedt een breed onderwijsaanbod op vier locaties in Leeuwarden en Heerenveen in de volgende richtingen:

 • Bouwkunde, Bouw & Onderhoud
 • Hout, Meubel & Interieur
 • MBO Life Sciences
 • Techniek & Engineering
 • Transport & Logistiek
 • Voertuigentechniek

In de huidige maatschappij speelt techniek in alle domeinen een steeds grotere rol. Technische innovaties volgen elkaar razendsnel op. De vraag naar technische en innovatieve werknemers die snel en flexibel kunnen schakelen neemt toe. De energietransitie, verduurzaming, circulaire economie en Global Goals vragen ook van het FC veranderingen en aanpassingen, zeker in relatie tot de omgeving. Vanuit dit perspectief wil de school voor T&T zich vooral richten op wendbaar vakmanschap, het werken op het snijvlak van T&T en andere vakgebieden (cross-over opleidingen).

Dat betekent dat T&T in gezamenlijkheid met de bedrijven in de regio en alle branches gerelateerd aan de techniek, (in de regio) opleidingen wil aanbieden die relevant zijn voor nu en voor de toekomst. Dit heeft consequenties voor de manier waarop het FC onderwijs wil uitvoeren; onderwijskundig en organisatorisch. Docenten, teams en scholen werken straks meer voor en met elkaar in cross-overs, keuzedelen of gedeelde crebo's. Wendbaar vakmanschap geldt dus zeker voor T&T.

Op de strategische agenda van de komende periode staan diverse onderwerpen:

 • Nadrukkelijke inzet op het aanboren van nieuwe doelgroepen. Niet alleen jongeren, maar iedereen is welkom.
 • Voorop lopen en waarde toevoegen; voor zowel studenten als medewerkers.
 • Maatwerk leveren. Luisteren naar de wensen van bedrijven en instellingen en daarop aanbod creëren. Dit veronderstelt een intense verbinding met het bedrijfsleven.
 • Verder uitbouwen van het PGL.
 • Stimuleren en verder ontwikkelen van het resultaat verantwoordelijk werken binnen het FC.
 • Profilering en positionering in de regio.
 • Realisatie van doorlopende leerlijnen vanuit het vmbo met strategische partners in het voortgezet onderwijs.

Techniek & Technologie: de opgaven
U bent als directeur lid van het directieteam van het FC. Met uw collega’s bent u verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van de strategische koers van het FC.
U geeft direct leiding aan zeven resultaatverantwoordelijke teams, die zelfstandig een beroep kunnen doen op centrale ondersteuning. Uw meer specifieke opgaven zijn:
Teamontwikkeling. U zult uw medewerkers op gepaste wijze moeten faciliteren in het op het werken vanuit resultaatverantwoordelijkheid. U versterkt hierin het werken vanuit de aangewezen regiegebieden en de inzet van de rol van regisseurs op deze regiegebieden.

Visie ontwikkelen op de toekomst van T&T. De school kent nu veel kleinere opleidingen en kenmerkt zich door veel differentiaties. Er dient een herschikking van het opleidingenpalet plaats te vinden.

Bevorderen van de instroom. Dit vraagt om het op verschillende manieren blijvend onder de aandacht brengen van de aantrekkelijkheid van de aangeboden opleidingen.
Waar mogelijk samen optrekken en intensiveren van strategische allianties, bijvoorbeeld met de collega’s van de Friese Poort. Maar ook cross-overs met bijvoorbeeld de zorg en ICT uitbouwen.

Het bevorderen van innovatie door met regio- en rijksgelden initiatieven en projecten te ontplooien. Verder onderzoek doen naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een Techniekcampus in Heerenveen.

De kwalificaties
U beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een stevige staat van dienst in een complexe, veranderende organisatie. U bent een ervaren directeur met hart voor het onderwijs in het algemeen en een frisse, brede blik op techniek onderwijs in het bijzonder. U heeft een goed inlevend vermogen voor elk niveau binnen het mbo (niveau 1 t/m 4 (5)). U heeft aantoonbaar verstand van veranderen en een focus op het ontwikkelen van mensen. U heeft ervaring met leiding geven aan professionals en bent in staat om het resultaat verantwoordelijk werken verder door te ontwikkelen. U bent creatief, ondernemend en toont lef en durf op het gebied van innovatie. Als netwerker bent u een bruggenbouwer tussen onderwijs en het bedrijfsleven. U werkt actief mee aan de realisatie van een geoliede onderwijsorganisatie waarbij u in het bijzonder alert bent op eigenaarschap en professionaliteit. U bent een aanwezige en vertrouwenwekkende leider die interesse toont, actief luistert en transparant organiseert vanuit visie, vertrouwen en verbinding. Betrokkenheid en zelf reflecterend vermogen zitten in uw DNA. Dat gaat bij u uitstekend samen met tempo en daadkrachtige besluitvorming. U bevordert een cultuur waarbij het gewoon is om met elkaar de dialoog te zoeken en elkaar aan te spreken waar dat nodig is. Vanzelfsprekend beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden om in het netwerk de school voor T&T gezicht te geven.

De procedure
Heeredwinger Advies ondersteunt het Friesland College bij de werving en voorselectie van kandidaten voor de procedure van Directeur Techniek & Technologie. U kunt bellen of mailen met Jacques Heldoorn (j.heldoorn@heeredwinger.nl / 06-25024328) of Sara Plaut (s.plaut@heeredwinger.nl/ 06-41329456) voor onderliggende informatie of om uw belangstelling kenbaar te maken. Wij ontvangen uw curriculum vitae graag uiterlijk 31 mei 2020.

De beloning voor deze positie is vastgesteld bedraagt maximaal € 6.446,- bruto per maand (schaal 14 CAO mbo). De eerste selectieronde bij het Friesland College is voorzien op 16 juni. Daaraan voorafgaand vinden de gesprekken plaats bij Heeredwinger Advies. Een tweede selectieronde en een eventueel assessment zijn voorzien in de periode 17 – 26 juni. Vanwege de huidige omstandigheden vinden (een gedeelte van) de selectiegesprekken mogelijk online plaats. Het streven is om per 1 juli 2020 een benoeming te realiseren.

Deel deze pagina via