FC-NHL Opleidingsschool

De Opleidingsschool FC-NHL is een samenwerkingsverband tussen het Friesland College en de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool. Als strategische partners werken wij nauw samen op het gebied van opleiding en professionele ontwikkeling van leraren. De Opleidingsschool FC-NHL wil een ontwikkelplek zijn waar alle betrokkenen werkende weg ideeën vormgeven, uitvoeren en bijstellen. Samen is daarbij het kernwoord, en pionieren vinden wij een taak die een opleidingsschool altijd zou moeten hebben. Daarbij is 'de Opleidingsschool' niet een gebouw of een aparte plek; het Opleiden in de School vindt zowel plaats in gezamenlijke activiteiten als binnen de diverse Scholen van het Friesland College.

Keurmerk
Onze samenwerking startte in 2001 met een nieuwe aanpak van het lio-traject in het Friesland College. De lio's, vierdejaars studenten van de voltijdslerarenopleiding, deden grote delen van hun opleiding voor het eerst in de setting van het Friesland College in plaats van op de NHL. Sindsdien is de samenwerking steeds verder geïntensiveerd en verbreed. Dit leidde in 2009 tot de toekenning van het keurmerk Opleidingsschool. Daar werd in 2012 het predicaat 'Academisch' aan toegevoegd: in deze Opleidingsschool krijgt extra aandacht voor onderzoek gestalte. In 2016 resulteerde een visitatie in een positieve beoordeling door de NVAO.

Visie
Uitgangspunt bij het leren en opleiden is steeds, dat de praktijk een rijke leeromgeving vormt en dat je het beste leert wanneer je het leren óver die praktijk, dus het leren als docent, het beste gekoppeld aan diezelfde context kunt doen. Daarom vinden diverse programma-onderdelen, zoals intervisie, of leren over lesgeven in het mbo, hun plek in het Friesland College in de periode dat de student daar het werkplekleren doet. Ook over andere onderdelen van het curriculum die te maken hebben met het mbo, leert de student in toenemende mate in de setting van het Friesland College. Ten slotte wordt de verbinding theorie-praktijk ook nog gemaakt door de samenwerking in het kader van de zogenaamde ateliers, die op NHL Stenden ontworpen worden in het kader van het onderwijsconcept Design Based Education.
De Opleidingsschool FC-NHL heeft de eigen opvattingen over het opleiden van docenten verwoord in een visiestuk, dat gebruikt wordt als inspiratiedocument door de betrokkenen. Dit visiestuk is onderdeel van het dynamische ontwikkelproces: het wordt voortdurend bijgesteld. De kernpunten daaruit zijn hier te lezen.

Omvang en medewerkers
Binnen de Opleidingsschool FC-NHL vinden jaarlijks 100 tot 200 lerenden een plek:

  • studenten van de voltijd lerarenopleidingen in alle vakgebieden: lio's, eerste-, tweede- , derdejaars studenten en studenten van de kopopleiding
  • de studenten van de flex-opleidingen, al dan niet in dienst van het Friesland College
  • deelnemers aan het traject Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, al dan niet in dienst van het Friesland College
  • deelnemers aan het traject Pedagogisch Didactische Aantekening, en binnenkort: Associate Degree
  • sinds 2014: de startende (bevoegde) docenten in het Friesland College die zich verder willen ontwikkelen

En ten slotte zijn alle betrokken docenten en begeleiders ook lerenden: ze leren samen, ze leren van elkaar en ze leren van hun studenten. In het hart van het samenwerkingsverband zijn op dit moment ruim 30 medewerkers intensief betrokken bij het Opleiden in de School. Daarnaast vervullen zo'n 40 docenten een begeleidende rol op de werkplek van de student. Ook geven docenten van het Friesland College incidenteel trainingen aan studenten, veelal in het lio-traject.

Medewerkers van de Opleidingsschool leveren altijd op drie niveaus bijdragen:

  1. uitvoerend werk, dus met studenten
  2. ontwikkelen (aanpak, methode, werkwijze, enz.)
  3. overkoepelend: waar gaan we naar toe, welke samenhangen zijn er, verankering in Friesland College en NHL Stenden, enz.