Friesland College Friesland College Friesland College

Gegevens ANBI-status

Naam
Friesland College: de Stichting voor algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;

RSIN/fiscaal nummer
800669976

Contactgegevens
Friesland College: Stichting voor algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Julianalaan 97
8931 AH Leeuwarden                       

Postadres
Postbus 1781 (secretaris College van Bestuur/Bureau Bestuur)
8901 CB Leeuwarden

Telefoon
(088) 060 2304

Bestuurlijke organisatie
De bestuurlijke organisatie van het Friesland College omvat de volgende organen en functionarissen:

Op het niveau van het Friesland College in zijn geheel:
a. het College van Bestuur, ondersteund door de secretaris van het College van Bestuur.
b. de Raad van Toezicht;

College van Bestuur

Dhr. C.G.C.G. Segers, voorzitter
Dhr. F.J.M. van Hout, lid

Raad van toezicht

Mevrouw M.A. Berndsen, voorzitter
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid remuneratiecommissie

Mevrouw mr. K. Biegel, vicevoorzitter
Vicevoorzitter en secretaris
Lid auditcommissie
Lid remuneratiecommissie

De heer dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven
Lid auditcommissie

De heer R.J. Hageman
Lid commissie kwaliteit onderwijs

De heer prof. dr. M.J. Broersma
Lid commissie kwaliteit onderwijs

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Het beloningsbeleid 
Conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De leden van het College van Bestuur hebben een arbeidscontract op basis van de beloningsregeling voor bestuurders van mbo-instellingen. De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding die onder de landelijk afgesproken norm ligt.

De doelstelling 
De stichting heeft ten doel:

  • het verzorgen van beroepsonderwijs en educatie, met inachtneming van de betrekkelijke wet- en regelgeving;
  • het in stand houden van een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).

De stichting kan met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften ook andere opleidingen verzorgen, onderscheidenlijk ontwikkelen, onderscheidenlijk diensten aan derden verlenen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.


Statuten