Monitor

Na bijna 5 jaar werken vanuit het SAW-concept, maar nog steeds op basis van deels a-structurele financiering, leefde er bij het Friesland College en zijn bondgenoten (de gemeente Leeuwarden en de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties) binnen het SAW-concept een toenemende behoefte aan inzicht in de resultaten en in mogelijkheden voor doorontwikkeling van de SAW-aanpak.

In 2015 is er daarom door BMC/TNO op vraag van het Friesland College een monitor ontwikkeld voor SAW die inzicht biedt in de werkzame bestanddelen, resultaten en mogelijkheden voor doorontwikkeling. Tevens kan de monitor indirect bijdragen aan de realisatie van de preventieve doelen van SAW. Het biedt beleidsverantwoordelijken immers sturingsinformatie voor gerichte ingrepen op groepsniveau. Dit kan zowel de inzet van SAW betreffen als het nemen van aanvullende preventieve maatregelen (zoals ingrepen in het voedingsaanbod in de schoolkantine of voorlichting en afspraken over gedragsregels rond alcohol- en middelengebruik).

In april/mei 2015 is deze monitor door TNO/BMC op het Friesland College uitgevoerd. Het heeft een eerste beeld opgeleverd van de werking en opbrengsten van SAW.

Één van de aanbevelingen uit de monitor van 2015 was de monitor jaarlijks uit te voeren. De kracht van de monitor wordt daarmee groter, tevens biedt het jaarlijks uitvoeren van de monitor een meerjaren vergelijking. In 2016, 2017,2018 en 2019 is de monitor door het Friesland College zelf uitgevoerd.