Friesland College verzorgt educatie voor laaggeletterden

4 september 2018
Iedere inwoner van Fryslân met een achterstand in taal-/reken-/digitale vaardigheden kan gebruik maken van een educatieaanbod. Doel van dit aanbod is dat de deelnemers zelfstandig(er) mee kunnen draaien in de maatschappij. Onze provincie zet hoog in om deze doelstelling te realiseren.​

Zo is bijvoorbeeld de aanpak van laaggeletterdheid omschreven in het Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2018-2020. Voor de arbeidsmarktregio Fryslân is gemeente Leeuwarden als opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het Friesland College heeft de opdracht gekregen om het educatieaanbod te verzorgen voor de doelgroepen. Kernwoorden daarbij: dichtbij de deelnemers, maatwerk en last-but-not-least resultaatgerichtheid.

Maandag 3 september ondertekenden Hilde Tjeerdema, wethouder Jeugd en Onderwijs gemeente Leeuwarden, en Carlo Segers, voorzitter van College van Bestuur Friesland College de overeenkomst, die geldt voor de periode 2018-2020.

Samenwerking
Voor de aanpak van laaggeletterdheid is samenwerking met alle partijen en betrokkenen in de omgeving van een laaggeletterde noodzakelijk. Zo wordt al nauw samengewerkt met Stichting Lezen & Schrijven, de Friese Bibliotheken, welzijnsinstellingen, werkgevers en andere instellingen in het sociale domein.

Het Friesland College realiseerde ook de uitvoering van het programma in 2016-2018. De resultaten waren bemoedigend. Vanaf 2016 namen ruim 1.500 volwassen inwoners van Friesland deel aan een formeel educatietraject ter verbetering van hun basisvaardigheden. 

Sinds medio 2017 zijn meer dan 600 examens afgenomen, waarvan 69% werd afsloten met een diploma of certificaat. Daarnaast volgden gemiddeld per kwartaal ruim 500 deelnemers lessen in het non-formele circuit.

Dichtbij

Om het aanbod zo dicht mogelijk bij de inwoners te kunnen verzorgen, is het aantal leslocaties vanaf 2016 toegenomen van 28 naar 60 in heel Friesland. Ook vindt educatie plaats op en tijdens het werk, bijvoorbeeld in sociale werkplaatsen en kringloopbedrijven.

40 Docenten van het Friesland College verzorgen op de locaties het onderwijs, daarbij ondersteund door 250 vrijwilligers.

Nieuw is het aanbod voor speciale doelgroepen, zoals doven en slechthorenden, mensen met dyslexie en met een licht verstandelijke beperking.

Meer weten over ons educatieaanbod op het gebied van taal-, reken- en digitale vaardigheden?