Friesland College en ROC Friese Poort verder in fusie

25 maart 2022

ROC Friese Poort en het Friesland College willen hun krachten bundelen voor (nog) beter middelbaar beroepsonderwijs in Friesland en Noordelijk Flevoland en streven naar maximale slagkracht door een volledige fusie. Op basis van de positieve uitkomsten van een uitgebreid onderzoek, goedkeuring van beide Raden van Toezicht en positieve reacties van de studenten- en ondernemingsraden hebben de Colleges van Bestuur de route naar een nieuw, gezamenlijk roc vastgelegd in een intentieverklaring, die donderdag is getekend.

Samen bieden het Friesland College en ROC Friese Poort een breed, eigentijds aanbod aan middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen en kunnen we beter anticiperen op wat nodig is in een snel veranderende samenleving. Door een fusie kunnen wij in de toekomst een ruim pakket aan opleidingen blijven bieden op veel locaties. Zo zorgen wij voor mbo dat altijd nabij is. Ook kunnen we de kwaliteit van onderwijs en organisatie voortdurend versterken, als wij de concurrentie achter ons laten en samen optrekken om effectiever in te zetten op het belang van student en regio.  

Versterken

Die inzet is helder. Dit is wat de samenleving van ons vraagt. Door fusie ontstaat een stevig roc dat met daadkracht aan de slag kan, om studenten zo maximaal mogelijk op te leiden én uit te groeien tot regionaal expertisecentrum waar het werkveld in de regio kennis kan brengen en halen. Onze slagkracht neemt toe, als we samen innoveren om aan te sluiten bij ontwikkelingen in het werkveld en bij toenemende diversiteit onder onze studenten.

De maatschappij vraagt om ander beroepsonderwijs dan voorheen. Professionals moeten - vanuit een sterke basis - kunnen anticiperen, burgers moeten zelfbewust hun weg kunnen vinden in een complexe samenleving.  

In modern mbo werken onze medewerkers met studenten en professionals uit het werkveld aan sterke scholing in het vak én aan persoonlijke ontwikkeling. Wij willen studenten waardenvol onderwijs bieden, dat weerspiegelt hoe wij in een kleurrijke samenleving verbonden zijn met respect voor elkaar. Dit vraagt om een actieve aanpak. Dan kunnen we leren van diversiteit, van aandacht voor allerlei vormen van levensbeschouwing.

 

Herkenbaar

Die dynamiek en slagkracht van een grote instelling waarin we elkaar inspireren, combineren we met een kleinschalige organisatie. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich bij ons thuis kan voelen in een herkenbare school. We willen werken met zes mbo-colleges, die met een breed aanbod zorgen voor een effectieve spreiding in de regio: Drachten, Heerenveen, Sneek, Emmeloord/Urk en twee in Leeuwarden/Dokkum. Enkele opleidingen richten zich op het hele gebied. Hiernaast werken verwante opleidingen roc-breed samen, om te zorgen voor samenhang en afstemming in een sector.

In het onderwijs willen we bouwen aan flexibele routes, om recht te doen aan een toenemende verscheidenheid onder - jonge en volwassen - studenten. We werken vanuit een gemeenschappelijk visie op onderwijs waarin een goede theoretische basis, leren in de praktijk en passende begeleiding belangrijke uitgangspunten zijn. Maar we zorgen ook voor verschillen. Dan blijft er wat te kiezen. Nadrukkelijk zoeken we samenwerking met het werkveld, ook in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Hoe verder

In deze intentieverklaring spreken wij uit dat wij het Friesland College en ROC Friese Poort bijeen willen brengen en hoe we onze nieuwe school op hoofdlijnen willen organiseren. Uitgangspunt is dat de scholen elkaar versterken en op basis van ieders kennis en ervaring nieuwe wegen inslaan naar een nieuw roc, waarvan het geheel meer is dan de som der delen.

De komende maanden staan in het teken van de voorbereiding van de zogeheten Fusie Effect Rapportage (FER). Hierin onderbouwen we de noodzaak voor de fusie en schetsen we op hoofdlijnen onder meer de visie op onderwijs en organisatie. Dit is nodig voor goedkeuring van de fusie door de minister van onderwijs. We streven ernaar - met instemming van de Raden van Toezicht en de medezeggenschapsorganen - de FER in te dienen voor de zomervakantie. Bij een positief oordeel van de minister is een bestuurlijke fusie op 1 januari 2023 en een instellingenfusie op 1 augustus 2023 dan een feit.