Europese waardering voor internationalisering Friesland College

20 mei 2021

Voor mobiliteitsactiviteiten met de hoogst mogelijke kwaliteit heeft het Friesland College het Label of Excellence van E+ toegekend gekregen. Met dit nieuwe programma 2021-2027, de opvolger van Erasmus+ (2014-2020), zet de Europese Unie in op innovatie en internationalisering van onderwijs. Naast het stimuleren van stages en projecten met buitenlandse collega’s en studenten - onder normale omstandigheden - is het Friesland College al jaren betrokken bij veel Europese projecten.

Internationalisering is een belangrijk onderdeel van de Kwaliteitsagenda, waarmee het Friesland College handen en voeten geeft aan de ambities in koersplan Waar Leren Werkt. Inzet is het opleiden van studenten tot praktische wereldburgers, die steeds hun weg kunnen vinden in hun vak en als burger. Dan is leren en frisse ideeën opdoen door ervaringen met partners (of medestudenten) in het buitenland een waardevol element in hun opleiding, gericht op de razendsnel veranderende wereld van vandaag en morgen.

Al sinds 1998 doet het Friesland College graag mee aan internationale uitwisseling. Vanaf 2016 is de school zeer actief op dit terrein, onder meer door EU-subsidies in Erasmus+. Toen kreeg het FC een accreditatie, die aantoont dat de school beschikt over de kennis en kunde om ‘hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten’ uit te voeren. Met ingang van dit jaar ontving het Friesland College de accreditatie voor het nieuwe programma  dat loopt tot 2027. Hierbij kwam nu dus ook het Label of Excellence, een kwaliteitszegel dat slechts aan een klein aantal scholen is toegekend.  

Breed
Het Friesland College mikt niet alleen op buitenlandstages of uitwisseling voor studenten en collega’s. Jaarlijks gaan bijna achthonderd studenten en collega’s naar het buitenland voor stage, een project of een excursie. Maar ook Internationalisering@Home (I@H) biedt studenten (en collega’s) kansen om een internationale ervaring en interculturele competenties op te doen. Dat kan tijdens burgerschapslessen, een online uitwisseling met een school in het buitenland of een diversiteitsproject.

Zo startten studenten van Sociaal werk niveau 4 onlangs met een leereenheid ‘Jouw belang, mijn belang’. Hierin bedenken studenten een activiteit voor statushouders/anderstaligen. Ze werken in groepen van acht studenten. Onder meer maken zij portretten van studenten van Entree voor Anderstaligen en gaan dus nadrukkelijk in gesprek, om een andere wereld en achtergrond te verkennen. Hiermee ontwikkelen zij interculturele competenties, zoals respect voor diversiteit, kijken vanuit een ander perspectief en kennis van een andere cultuur.

In het nieuwe Expertiseplatform Praktische Wereldburger binnen het Friesland College werken internationalisering, ondernemerschap, practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen, het Excellentieprogramma en burgerschap sinds enkele maanden nauw samen. Doel is collega’s te informeren, inspireren en te professionaliseren. Want hoe integreer je internationalisering nu op een leuke manier in je (burgerschaps) onderwijs? Hiermee wordt internationalisering steeds meer een natuurlijk onderdeel van de opleiding, onder meer in de ‘brede basislijn burgerschap’.

Europese projecten
Naast dit alles is het Friesland College projectleider of partner in een bijzonder groot aantal Europese strategische projecten, die helpen in het opleiden van studenten tot die praktische wereldburgers. Bij CIV Water bijvoorbeeld, in doorlopende leerlijnen (mbo, hbo en wo) om met studenten en docenten in verschillende landen te werken aan een innovatief ecosysteem waarin kennis en lesmateriaal wordt gedeeld. Ook draait het hier om samenwerken - onder meer in een online platform - en opdoen van zogeheten ‘soft skills’ hierin.

In het nieuwe project Giggin’ Policy draait het vooral om participatie van jongeren in het beleid, als zelfstandige professionals en burgers – als praktische wereldburgers, dus… Hoe rusten we hen toe op mee beslissen? Hoe krijgen we ook jongeren uit achterstandssituaties hierin mee? Hoe krijgen we huidige beleidsmakers in gesprek met deze jongeren? En hoe wapenen we jongeren voor een soms moeizaam bestaan als zelfstandige? Dat komt allemaal aan de orde in een project met partners uit Ierland, Spanje en Litouwen.

Deze projecten vinden online plaats, nu er voor reizen en fysiek samenwerken geen ruimte is. Maar online valt ook veel te doen. Dat is goed te zien in het driejarig project Storey Valley, toegekend in 2020 met het Friesland College als ‘leading partner’. Hierin leren studenten in Friesland, Schotland, Slovenië en Engeland op een boeiende manier over elkaars erfgoed, in de vorm van mooie verhalen. Zo vergroten zij ook meteen hun taalvaardigheid.

Bovengenoemde projecten kwamen tot stand in nauwe samenwerking met stichting Learning Hub Fryslân waarmee het Friesland College al een aantal jaren internationaal aan de weg timmert. In totaal is het FC betrokken bij veertien lopende projecten, waarvan acht als penvoerder.