Friesland College Friesland College Friesland College

Toelating

Op deze pagina komen de volgende onderwerpen aan bod:

Numerus fixus

Eisen

Ook belangrijk te weten

Aanmelden
Tijdens jouw laatste jaar op het voortgezet onderwijs ga je onderzoeken welke vervolgopleiding je wilt doen en bij welke school je dat wilt doen. Als je voor het Friesland College kiest, willen wij graag dat je je vóór 1 mei aanmeldt. Dit doe je door het invullen van het aanmeldformulier op de website. Je krijgt binnen twee weken bericht over het vervolg, waarin we ervoor zorgen dat je straks een goede start hebt.

Iedereen is welkom
Sinds studiejaar 2018-2019 heb jij als aankomend mbo-student recht op toelating tot de opleiding die jij hebt gekozen. Dan moet je wel voldoen aan de landelijke eisen, die gesteld worden aan je (voor)opleiding. Een overzicht van de diploma’s die je nodig hebt om in het mbo te gaan leren op verschillende niveaus, vind je verderop.

Natuurlijk willen we graag dat je kiest voor een opleiding die bij je past. Dan heb je immers de meeste kans er wat moois van te maken. Daarom heb je steeds alle gelegenheid om hierover met ons te spreken, met docenten die je kunnen vertellen over de praktijk en adviseurs die met je kunnen kijken naar je studiekeuze. Dat doen we graag. Maar als je ’t zeker weet, zorgen wij graag voor een ‘warm welkom’.

Hoe werkt dat?
Vanaf de aanmelding nemen we de volgende stappen:

 • Na aanmelding voor een opleiding van het Friesland College krijgt je in de mail een bericht, met het verzoek deze aanmelding via een link te bevestigen.
 • Het Friesland College gaat na of je toelaatbaar bent, met name als het gaat om de vooropleiding.
 • Je ontvangt per mail een formulier, waarmee je een individueel gesprek kunt aanvragen over bijvoorbeeld studiekeuze of extra begeleiding. Wil je dat? Dan volgt snel een uitnodiging. Als je niet binnen een week reageert en wel voldoet aan de landelijke eisen, schrijft het Friesland College je gewoon in voor de opleiding die jij hebt gekozen.
 • Je krijgt een bevestiging van deze inschrijving en het verzoek een getekende onderwijsovereenkomst terug te sturen.
 • Ongeveer een maand na aanmelding krijgt je een uitnodiging voor een welkomstbijeenkomst van de FC-school. Hierin krijg je meer te horen over je opleiding en heb je volop ruimte om vragen te stellen. Wat kun je verwachten? Een voorproefje van je toekomstige beroep misschien, of een eerste opdracht om vast wat kennis te maken met de praktijk. Ook kun je volop vragen stellen, aan docenten en vaak ook aan studenten. En na afloop is er nog ruimte voor een individueel gesprek, bijvoorbeeld met een coach of loopbaanadviseur.

Hierna volgt een introductieprogramma, met onder meer een startbijeenkomst - liefst met je eigen klas - voor de zomervakantie. Dit is al een mooie opstap naar je opleiding.

Numerus fixus

Numerus fixus, wat is dat?
Het Friesland College kent ook een aantal zogeheten ‘numerus fixus’ opleidingen. Dit zijn opleidingen waarvoor maar een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar is. Voor toelating stellen we vaak aanvullende eisen.

De volgende Friesland College-opleidingen kennen een numerus fixus:

Aanmelddatum

Bij een opleiding met een numerus fixus is het van belang dat je je vóór 1 mei aanmeldt. Zijn er veel aanmeldingen, dan vindt er een loting plaats voor het beperkte aantal plekken dat beschikbaar is. Heb jij je ingeschreven voor een opleiding met een numerus fixus, dan hoor je binnen 10 werkdagen na 1 mei van ons of je bent ingeloot of op de wachtlijst bent geplaatst.

Hoeveel plekken een numerus fixus opleiding heeft en hoe we de loting uitvoeren vind je ook op deze site bij de desbetreffende opleiding. Belangrijk: meld jij je ná 1 mei aan, dan plaatsen we jou op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst voor als er nog plekken vrijkomen..

Omdat je niet zeker weet of je wordt toegelaten tot een opleiding met een numerus fixus, is het belangrijk dat je vooraf al nadenkt over een alternatief. Dan kun jij je rond half mei direct aanmelden bij deze andere opleiding. Lukt het je niet om een andere opleiding te kiezen, neem dan contact op met het Adviescentrum en maak een afspraak met een van onze Loopbaanadviseurs.

Meer weten over toelating tot opleidingen? Kijk op deze site bij de opleiding van je keuze! Heb je toch nog vragen? Bel dan beslist even met ons Adviescentrum.

Hoe werkt zo'n loting

Bij een opleiding met een numerus fixus kunnen zogeheten aanvullende eisen van je worden gevraagd. Bijvoorbeeld: creatieve of artistieke aanleg als je een theateropleiding wilt doen…
Of er eventuele extra voorwaarden gelden voor toelating, kun je op de site vinden bij de opleiding van jouw keuze. Is dat het geval, dan geven we aan hoe we deze vaardigheden bij je toetsen. Voorbeeld hiervan is een auditie.

Als bij een opleiding met een beperkt aantal plaatsen sprake is van overschrijding van het maximale aantal studenten, dan laten we een onafhankelijke loting uitvoeren onder de aspirant-studenten die aan alle toelatingseisen voldoen. Die loting vindt plaats zodra alle studenten die zich voor 1 mei hebben aangemeld de ‘toetsing’ voor deze opleiding hebben doorlopen. 

Na de loting brengen we alle studenten die mee hebben geloot en hun ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte. 

De studenten die zijn uitgeloot (niet ingeloot) plaatsen we op een wachtlijst, waarbij de volgorde van loting bepalend is voor plaatsing. We brengen alle studenten schriftelijk op de hoogte van dit volgnummer. Wanneer een ingelote student uitvalt, wordt de eerstvolgende op de wachtlijst van de betreffende opleiding alsnog toegelaten. De student informeren we hierover zo spoedig mogelijk.

Studenten die zich ná 1 mei hebben aangemeld, krijgen een volgnummer in volgorde van aanmelding aansluitend op het laatste nummer van de wachtlijst na loting. 

 

Eisen

Toelatingseisen
Voor elk mbo-niveau gelden andere toelatingseisen. Je moet aan die eisen voldoen als je een mbo-opleiding wilt volgen. Als je weet welk mbo-niveau jouw opleiding heeft, dan kun je hieronder bekijken welke toelatingseisen daarbij horen.

Vereiste vooropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs

Niveau

Vooropleidingseis huidige regelgeving

Entreeopleiding, niveau 1

Je voldoet niet aan de vooropleidingseisen van mbo-niveau 2, 3 of 4 en bent op 1 augustus van dat jaar minimaal 16 jaar of hebt aan het einde van het lopende studiejaar ten minste twaalf volledige schooljaren onderwijs gevolgd.

Niveau 2

Je kunt een mbo-opleiding op niveau 2 volgen als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een diploma van een entreeopleiding
 • Of je hebt een diploma van een mbo-opleiding niveau 2.
 • Of je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Of je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van het havo of vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs kan je decaan je geven.
 • Of je hebt een diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Niveau 3 of niveau 4

Om een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 te kunnen doen, moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden: 

 • Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Of je hebt een diploma van een mbo-opleiding niveau 2 of niveau 3.
 • Of je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van het havo of vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs kan je decaan je geven.
 • Of je hebt een diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Specialistenopleiding niveau 4

Wil je een specialistenopleiding op niveau 4 volgen? Dan heb je een diploma van de opleiding op niveau 3 voor hetzelfde beroep of dezelfde richting nodig.

Vragen?
Heb je vragen over de toelatingseisen, neem dan contact met ons op.


Ook belangrijk te weten

Studiekeuzeadvies en loopbaangesprekken
Twijfel je na alle welkomstactiviteiten over je opleidingskeuze, dan kun je een studiekeuzeadvies aanvragen. Dit kun je doen via onze website. Weet wel: het is een advies, jijzelf bent degene die de uiteindelijke opleidingskeuze maakt!

Uitzonderingen op het toelatingsrecht
Er is een aantal redenen waardoor je geen recht zou kunnen hebben op toelating tot de door jou gekozen opleiding. We zetten ze even op een rij voor je:

 • je voldoet niet aan de vooropleidingseisen of aan de nadere vooropleidings- of aanvullende eis 
 • je bent niet-kwalificatieplichtig meer en hebt voor drie of meer opleidingen in het mbo een negatief bindend studieadvies gekregen
 • je hebt zes zogeheten verblijfsjaren in het mbo gehad en geen diploma behaald
 • je zou voor jezelf of voor anderen een gevaar kunnen zijn in het beroep waarvoor je wordt opgeleid of in de praktische voorbereiding op het beroep.

Toelatingsonderzoek
Wanneer je je voor een opleiding hebt aangemeld zonder het vereiste diploma, kan een onderwijsdirecteur van het Friesland College besluiten een toelatingsonderzoek uit te voeren om te kijken of je geschikt ben voor de gekozen opleiding.

Het toelatingsonderzoek is echter niet bedoeld voor jongeren die zijn gezakt voor hun vmbo-examen, maar wel voor:

 • 21-plussers die drie jaar geen onderwijs hebben gevolgd (zij-instromers, tweedekansers, bbl’ers);
 • instromers uit het voortgezet speciaal onderwijs;
 • havo-uitstromers zonder overgangsbewijs van leerjaar 3 naar 4;
 • ongediplomeerde ‘switchers’ uit ander regionale opleidingscentra.

Extra ondersteuning en het passend onderwijs
Het Friesland College heeft oog voor iedere student. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn talent ontwikkelt en zijn passie weet te vinden.

Soms heb je tijdens je opleiding extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat het even niet zo loopt als zou moeten of omdat je veel achterstand hebt in je opleiding. Weet dan dat je voor allerlei ondersteuningsvragen binnen het Friesland College terechtkunt bij je coach en bij onze contactpersoon studentenzorg. Zij kunnen je helpen of informeren over extra ondersteuning, waarbij niet de handicap of de belemmering centraal, maar de onderwijsbegeleidingsvraag.

Weet jij bij je aanmelding dat je extra hulp en/of ondersteuning nodig hebt, dan is het handig dat je dit direct aangeeft op de vragenlijst die je bij inschrijving per mail ontvangt. Jouw opleiding onderzoekt dan direct de mogelijkheid tot ondersteuning en eventuele aanpassingen. Studenten die zich aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus, ontvangen geen vragenlijst. Hier worden deze vragen besproken in de loop van het aanmeldproces.

Toelating tot een bbl opleiding
Om toegelaten te worden tot een bbl opleiding moet je bij de start van de opleiding minimaal 16 jaar zijn. Bij sommige opleidingen gelden andere regels. Zo moet je bij toelating tot de Chauffeursopleiding minimaal 17 jaar zijn, om je rijbewijzen te kunnen behalen. Ook voor opleidingen in de Zorg gelden andere richtlijnen, omdat het werkveld dit vraagt. Meer informatie kan je vinden op de website van de opleidingen.