Toelating

Op deze pagina komen de volgende onderwerpen aan bod:

Numerus fixus

Eisen

Ook belangrijk te weten

Aanmelden
Tijdens jouw laatste jaar op het voortgezet onderwijs ga je onderzoeken welke vervolgopleiding je wilt doen en bij welke school je dat wilt doen. Als je voor het Friesland College kiest, willen wij graag dat je je vóór 1 april aanmeldt. Dit doe je via de oranje button op de opleidingspagina naar keuze. Bekijk hier alle opleidingen.

Hoe werkt dat?
Door je aanmelding te versturen laat je ons weten dat je een opleiding wilt volgen bij het Friesland College. Als we je aanmelding hebben ontvangen start de inschrijfprocedure, hierover meer op de pagina 'Wat kun je verwachten na je aanmelding'.

Iedereen is welkom
Sinds studiejaar 2018-2019 heb jij als aankomend mbo-student recht op toelating tot de opleiding die jij hebt gekozen. Dan moet je wel voldoen aan de landelijke eisen, die gesteld worden aan je (voor)opleiding. Een overzicht van de diploma’s die je nodig hebt om in het mbo te gaan leren op verschillende niveaus, vind je verderop.

Natuurlijk willen we graag dat je kiest voor een opleiding die bij je past. Dan heb je immers de meeste kans er wat moois van te maken. Daarom heb je steeds alle gelegenheid om hierover met ons te spreken, met docenten die je kunnen vertellen over de praktijk en adviseurs die met je kunnen kijken naar je studiekeuze. Dat doen we graag. En als je ’t zeker weet, zorgen wij graag voor een ‘warm welkom’.

Bijzondere toelatingseisen en -procedures

Voor de meeste beroepsopleidingen van het Friesland College ben je toelaatbaar als je aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoet. Maar er zijn een paar opleidingen waarvoor extra eisen gelden. Bij elke opleiding op onze website vind je de toelatingseisen precies beschreven. Daar vind je ook welke extra eisen er mogelijk gelden en hoe de toelatingsprocedure eruit ziet.

Hieronder staan de opleidingen die bijzondere toelatingseisen en/of toelatingsprocedures hebben voor het schooljaar 2023-2024.

Numerus fixus

Voor sommige beroepen is de kans om werk of een stageplek te vinden kleiner dan bij andere opleidingen. Om die redenen beperken we bij een klein aantal opleidingen het maximaal aantal toe te laten studenten zodat je kans op werk en stage voldoende groot blijft. Het beperken van het aantal beschikbare plekken bij opleidingen noemen we Numeurs fixus. Inschrijven voor een opleiding met numerus fixus kan tussen 1 oktober en 1 april.
De volgende BOL-opleidingen hebben een numerus fixus:

Niet voor alle numerus fixus opleidingen wordt precies dezelfde procedure doorlopen, dat is afhankelijk van een aantal factoren.

Procedure 1: loting en gesprekken ná 1 april

Deze procedure geldt voor de opleidingen:

 • Luchtvaartdienstverlener
 • Sociaal werker

De aanmelding staat open tussen 1 oktober en 1 april en zo snel mogelijk na 1 april wordt de loting verricht als er meer studenten zijn dan op basis van de numerus fixus is toegestaan. Studenten worden binnen tien dagen schriftelijke geïnformeerd over de uitkomst daar van.

Procedure 2: tussentijdse gesprekken, loting ná 1 april

Deze procedure geldt voor de opleidingen:

 • Medewerker productpresentatie (zonder aanvullende eisen)
 • Acteur (met aanvullende eisen)
 • Muzikant (met aanvullende eisen)
 • Interieuradviseur (zonder aanvullende eisen)

De aanmelding staat open tussen 1 oktober en 1 april. Vooraf worden een aantal data bepaald waarop studenten die zich hebben aangemeld worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Deze data staan bij de opleidingspagina vermeld. Op dat moment wordt bepaald of de kandidaten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (zoals vooropleiding). Als er aanvullende eisen zijn gesteld worden die op datzelfde moment middels een auditie of ander passende vorm beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde en objectieve criteria.
Uitkomst van deze bijeenkomst kan zijn:

 1.  Toelaatbaar en voldoet aan de aanvullende eisen: Je komt op de lotingslijt en wordt geïnformeerd hoe (bij over-inschrijving op 1 april) de loting wordt uitgevoerd en wanneer en hoe je over de uitslag op de hoogte wordt gebracht.
 2.  Niet toelaatbaar of je voldoet niet aan de aanvullende eisen: je krijgt een afwijzing en er wordt geïnformeerd over mogelijke alternatieven binnen of buiten het FC
 3. Student wordt binnen 10 werkdagen na het tussentijdse gesprek schriftelijk geïnformeerd, of op de lotingslijst of afwijzen

Meld je ook aan voor een andere opleiding

Als je je aanmeldt voor een opleiding met een numerus fixus is het verstandig om je ook nog voor een andere opleiding aan te melden. Er is namelijk een kans dat je voor de numerus fixus-opleiding wordt uitgeloot, of dat je niet toelaatbaar bent.

Vind je het moeilijk om een andere opleiding te kiezen? Neem dan contact op met het Adviescentrum en maak een afspraak met een van onze loopbaanadviseurs.

 

Eisen

Toelatingseisen
Voor elk mbo-niveau gelden andere toelatingseisen. Je moet aan die eisen voldoen als je een mbo-opleiding wilt volgen. Als je weet welk mbo-niveau jouw opleiding heeft, dan kun je hieronder bekijken welke toelatingseisen daarbij horen.

Vereiste vooropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs

Niveau

Vooropleidingseis huidige regelgeving

Entreeopleiding, niveau 1

Je voldoet niet aan de vooropleidingseisen van mbo-niveau 2, 3 of 4 en bent op 1 augustus van dat jaar minimaal 16 jaar of hebt aan het einde van het lopende studiejaar ten minste twaalf volledige schooljaren onderwijs gevolgd.

Niveau 2

Je kunt een mbo-opleiding op niveau 2 volgen als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een diploma van een entreeopleiding
 • Of je hebt een diploma van een mbo-opleiding niveau 2.
 • Of je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Of je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van het havo of vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs kan je decaan je geven.
 • Of je hebt een diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Niveau 3 of niveau 4

Om een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 te kunnen doen, moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden: 

 • Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Of je hebt een diploma van een mbo-opleiding niveau 2 of niveau 3.
 • Of je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van het havo of vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs kan je decaan je geven.
 • Of je hebt een diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Specialistenopleiding niveau 4

Wil je een specialistenopleiding op niveau 4 volgen? Dan heb je een diploma van de opleiding op niveau 3 voor hetzelfde beroep of dezelfde richting nodig.

Vragen?
Heb je vragen over de toelatingseisen, neem dan contact met ons op.


Ook belangrijk te weten

Studiekeuzeadvies en loopbaangesprekken
Twijfel je na alle welkomstactiviteiten over je opleidingskeuze, dan kun je een studiekeuzeadvies aanvragen. Dit kun je doen via onze website. Weet wel: het is een advies, jijzelf bent degene die de uiteindelijke opleidingskeuze maakt!

Uitzonderingen op het toelatingsrecht
Er is een aantal redenen waardoor je geen recht zou kunnen hebben op toelating tot de door jou gekozen opleiding. We zetten ze even op een rij voor je:

 • je voldoet niet aan de vooropleidingseisen of aan de nadere vooropleidings- of aanvullende eis 
 • je bent niet-kwalificatieplichtig meer en hebt voor drie of meer opleidingen in het mbo een negatief bindend studieadvies gekregen
 • je hebt zes zogeheten verblijfsjaren in het mbo gehad en geen diploma behaald
 • je zou voor jezelf of voor anderen een gevaar kunnen zijn in het beroep waarvoor je wordt opgeleid of in de praktische voorbereiding op het beroep.

Toelatingsonderzoek
Wanneer je je voor een opleiding hebt aangemeld zonder het vereiste diploma, kan een onderwijsdirecteur van het Friesland College besluiten een toelatingsonderzoek uit te voeren om te kijken of je geschikt ben voor de gekozen opleiding.

Het toelatingsonderzoek is echter niet bedoeld voor jongeren die zijn gezakt voor hun vmbo-examen, maar wel voor:

 • 21-plussers die drie jaar geen onderwijs hebben gevolgd (zij-instromers, tweedekansers, bbl’ers);
 • instromers uit het voortgezet speciaal onderwijs;
 • havo-uitstromers zonder overgangsbewijs van leerjaar 3 naar 4;
 • ongediplomeerde ‘switchers’ uit ander regionale opleidingscentra.

Extra ondersteuning en het passend onderwijs
Het Friesland College heeft oog voor iedere student. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn talent ontwikkelt en zijn passie weet te vinden.

Soms heb je tijdens je opleiding extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat het even niet zo loopt als zou moeten of omdat je veel achterstand hebt in je opleiding. Weet dan dat je voor allerlei ondersteuningsvragen binnen het Friesland College terechtkunt bij je coach en bij onze contactpersoon studentenzorg. Zij kunnen je helpen of informeren over extra ondersteuning, waarbij niet de handicap of de belemmering centraal, maar de onderwijsbegeleidingsvraag.

Weet jij bij je aanmelding dat je extra hulp en/of ondersteuning nodig hebt, dan is het handig dat je dit direct aangeeft op de vragenlijst die je bij inschrijving per mail ontvangt. Jouw opleiding onderzoekt dan direct de mogelijkheid tot ondersteuning en eventuele aanpassingen. Studenten die zich aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus, ontvangen geen vragenlijst. Hier worden deze vragen besproken in de loop van het aanmeldproces.

Toelating tot een bbl opleiding
Om toegelaten te worden tot een bbl opleiding moet je bij de start van de opleiding minimaal 16 jaar zijn. Bij sommige opleidingen gelden andere regels. Zo moet je bij toelating tot de Chauffeursopleiding minimaal 17 jaar zijn, om je rijbewijzen te kunnen behalen. Ook voor opleidingen in de Zorg gelden andere richtlijnen, omdat het werkveld dit vraagt. Meer informatie kan je vinden op de website van de opleidingen.